INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vážení klienti,

naše společnost Bielskie Przedsiebiorstwo Budowlane-Bielsko s.r.o., IČO: 270 65 961, se sídlem Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 93755 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů a developer obytného komplexu domů „ECO VILLAGE PODCHLUMÍ“, Vám tímto poskytuje informace o zpracování Vašich případně poskytnutých osobních údajů ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Účel zpracování

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.ecovillagepodchlumi.cz, případně další osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s uzavřením smluvní dokumentace (dále jen „Osobní údaje“), budou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR za účelem komunikace s Vámi, a dále případně za účelem plnění smluv, které s námi uzavřete.

Doba zpracování

Pokud do 6 měsíců od okamžiku, kdy nám poskytnete Osobní údaje, s námi neuzavřete žádnou smlouvu, nebudeme moci bez Vašeho souhlasu Osobní údaje dále zpracovávat a Vaše Osobní údaje po uplynutí této doby zlikvidujeme a nebudeme je dále uchovávat. Pokud s námi uzavřete např. rezervační smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí či jinou smlouvu, budeme v souladu s GDPR Vaše Osobní údaje uchovávat po dobu, která je nezbytná pro plnění takové příslušné smlouvy.

Práva subjektu údajů

Jakožto subjekt údajů máte ve smyslu GDPR zejména následující práva:

a) právo požadovat informace o tom, zda a jaké o Vás zpracováváme osobní údaje (článek 15 GDPR);
b) právo na opravu, tj. pokud o Vás zpracováváme informace, které nejsou pravdivé,jsou nepřesné nebo neaktuální, máte právo žádat o opravu takové skutečnosti (článek 16 GDPR);
c) právo na výmaz, tj. pokud již neexistuje žádný oprávněný důvod ke zpracování osobních údajů, máte právo požadovat výmaz takových údajů (článek 17 GDPR);
d) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v určitých případech (článek 18 GDPR);
e) právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR);
f) právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR);
g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Pokud budete vůči nám uplatňovat práva dle GDPR, odpovíme Vám na Vaši žádost ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti, ve složitých případech či při větším počtu žádostí může být tato lhůta prodloužena až od další dva měsíce. V každém případě jsme však oprávněni si od Vás vyžádat ověření Vaší totožnosti, abychom měli jistotu, že o Vaše osobní údaje nežádá žádná třetí neoprávněná osoba. Příjemci osobních údajů Správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze za předpokladu, že je Správcem a takovou třetí osobou zajištěna bezpečnost a ochrana osobních údajů a zpracování v souladu se zásadami vyjádřenými v GDPR.


Kontaktní osoba V záležitostech ochrany osobních údajů v souvislosti s projektem „ECO VILLAGE PODCHLUMÍ“ nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefoního čísla +420 731 830 255,  nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@ecovillagepodchlumi.cz , nebo v sídle klientského centra Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy.

Děkujeme za spolupráci
Bielskie Przedsiebiorstwo Budowlane-Bielsko s.r.o.